மனு எண்:

'ஏற்குடி அச்சம்பத்து' கிராமத்துக்கான புள்ளி விவரம்

"தொடுவானம்" மூலம் பெறப்பட்ட மனுக்கள்:0  
பரிசீலனையில் உள்ள மனுக்கள்:0  
நிலுவையிலுள்ள மனுக்கள்:0  
தீர்வு காணப்பட்ட மனுக்கள்:0  

அனுப்புநர்: முருகன் S/o. சிவபெருமாள் 3/90 அச்சம்பத்து மதுரை – 19. பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. அய்யா வணக்கம் நான் மேலே உள்ள விலாசத்தில் வாடகை வீட்டில் குடியிருந்து வருகின்றேன். எங்களுக்கு சொந்த நிலங்களோ, வீடோ இல்லை. நாங்கள் பிள்ளைகளின் படிப்பு செலவிற்க்கும், எங்களுடைய சாப்பாட்டு செலவிற்க்குமே எங்களுடைய வருவாய் பற்றவில்லை. இந்நிலையில் வாடகை வருடத்திற்கு ஒரு முறை வாடகை ஏற்றி வருகிறார்கள். எங்களால் வாடகை தர இயலவில்லை. எனவே [...]

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: பழனியம்மாள் W/o. லெட்சுமணன் 3/35 அச்சம்பத்து மதுரை – 19. பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. அய்யா வணக்கம் நான் மேலே உள்ள விலாசத்தில் வாடகை வீட்டில் குடியிருந்து வருகின்றேன். எங்களுக்கு சொந்த நிலங்களோ, வீடோ இல்லை. நாங்கள் பிள்ளைகளின் படிப்பு செலவிற்க்கும், எங்களுடைய சாப்பாட்டு செலவிற்க்குமே எங்களுடைய வருவாய் பற்றவில்லை. இந்நிலையில் வாடகை வருடத்திற்கு ஒரு முறை வாடகை ஏற்றி வருகிறார்கள். எங்களால் வாடகை தர இயலவில்லை. எனவே [...]

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: திவ்யா க/பெ. துரைப்பாண்டி 3/62A அச்சம்பத்து மதுரை – 19. பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. அய்யா வணக்கம் நான் மேலே உள்ள விலாசத்தில் வாடகை வீட்டில் குடியிருந்து வருகின்றேன். எங்களுக்கு சொந்த நிலங்களோ, வீடோ இல்லை. நாங்கள் பிள்ளைகளின் படிப்பு செலவிற்க்கும், எங்களுடைய சாப்பாட்டு செலவிற்க்குமே எங்களுடைய வருவாய் பற்றவில்லை. இந்நிலையில் வாடகை வருடத்திற்கு ஒரு முறை வாடகை ஏற்றி வருகிறார்கள். எங்களால் வாடகை தர இயலவில்லை. எனவே [...]

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: பா. மலையாயி க/பெ. பால்பாண்டி 4/3A பாரதியார் தெரு, அச்சம்பத்து மதுரை – 19. பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. அய்யா வணக்கம் நான் மேலே உள்ள விலாசத்தில் வாடகை வீட்டில் குடியிருந்து வருகின்றேன். எங்களுக்கு சொந்த நிலங்களோ, வீடோ இல்லை. நாங்கள் பிள்ளைகளின் படிப்பு செலவிற்க்கும், எங்களுடைய சாப்பாட்டு செலவிற்க்குமே எங்களுடைய வருவாய் பற்றவில்லை. இந்நிலையில் வாடகை வருடத்திற்கு ஒரு முறை வாடகை ஏற்றி வருகிறார்கள். எங்களால் வாடகை [...]

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: பொன்ராக்கு க/பெ. ராஜேந்திரன் 4/7A பாரதியார் தெரு, அச்சம்பத்து மதுரை – 19. பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. அய்யா வணக்கம் நான் மேலே உள்ள விலாசத்தில் வாடகை வீட்டில் குடியிருந்து வருகின்றேன். எங்களுக்கு சொந்த நிலங்களோ, வீடோ இல்லை. நாங்கள் பிள்ளைகளின் படிப்பு செலவிற்க்கும், எங்களுடைய சாப்பாட்டு செலவிற்க்குமே எங்களுடைய வருவாய் பற்றவில்லை. இந்நிலையில் வாடகை வருடத்திற்கு ஒரு முறை வாடகை ஏற்றி வருகிறார்கள். எங்களால் வாடகை தர [...]

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: பஞ்சு க/பெ. ராஜேந்திரன் AITUC நகர் அச்சம்பத்து மதுரை – 19. பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. அய்யா வணக்கம் நான் மேலே உள்ள விலாசத்தில் வாடகை வீட்டில் குடியிருந்து வருகின்றேன். எங்களுக்கு சொந்த நிலங்களோ, வீடோ இல்லை. நாங்கள் பிள்ளைகளின் படிப்பு செலவிற்க்கும், எங்களுடைய சாப்பாட்டு செலவிற்க்குமே எங்களுடைய வருவாய் பற்றவில்லை. இந்நிலையில் வாடகை வருடத்திற்கு ஒரு முறை வாடகை ஏற்றி வருகிறார்கள். எங்களால் வாடகை தர இயலவில்லை. [...]

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: மு. பூமயில் க/பெ. முத்துச்சாமி 4/7 பாரதியார் தெரு, அச்சம்பத்து மதுரை – 19. பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. அய்யா வணக்கம் நான் மேலே உள்ள விலாசத்தில் வாடகை வீட்டில் குடியிருந்து வருகின்றேன். எங்களுக்கு சொந்த நிலங்களோ, வீடோ இல்லை. நாங்கள் பிள்ளைகளின் படிப்பு செலவிற்க்கும், எங்களுடைய சாப்பாட்டு செலவிற்க்குமே எங்களுடைய வருவாய் பற்றவில்லை. இந்நிலையில் வாடகை வருடத்திற்கு ஒரு முறை வாடகை ஏற்றி வருகிறார்கள். எங்களால் வாடகை [...]

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: வே. பாபுசுந்தரம் த/பெ. வேலுச்சாமி லாலா சத்திர காலணி அச்சம்பத்து மதுரை – 19. பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. அய்யா வணக்கம் ஏற்குடி – அச்சம்பத்து ஊராட்சி லாலா சத்திரகாலணியில் நடைபாதை‌களை பக்கத்து நிலத்துகாரர்கள் அவர்களின் நிலத்தோடு இணைத்து வருகிறார்கள். ஆகையால் எங்கள் லாலா சத்திரக்காலணியின் மொத்த இடத்தினையும் எங்கள் நடைபாதையையும் தாங்கள் அளந்து தருமாறு தங்களை மிகவும் தா‌ழ்மையுடன் கேட்டுக்‌ கொள்கிறோம்.

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: க. புஷ்பலதா க/பெ. கணேசன் 4/3 பாரதியார் தெரு, அச்சம்பத்து மதுரை – 19. பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. அய்யா வணக்கம் நான் மேலே உள்ள விலாசத்தில் வாடகை வீட்டில் குடியிருந்து வருகி‌ன்றேன். எங்களுக்கு சொந்த நிலங்களோ, வீடோ இல்லை. நாங்கள் பிள்ளைகளின் படிப்பு செலவிற்கும், எங்களுடைய சாப்பாட்டு செலவிற்குமே எங்களுடைய வருவாய் பற்றவில்லை. இந்நிலையில் வாடகை வருடத்திற்கு ஒரு முறை வாடகை ஏற்றி வருகிறார்கள். எங்களால் வாடகை [...]

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: M. சுந்தரபாண்டியன் த/பெ. R. முத்தையா 1/64 வ.உ.சி. 3வது தெரு ஏற்குடி – அச்சம்பத்து மதுரை – 19. பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. அய்யா வணக்கம் நான் மேற்கண்ட முகவரியில் வசித்து வருகிறேன். எனக்கு குடும்ப அட்டை ‌இல்லை. எனக்கு விரைவில் குடும்ப அட்டை கிடைக்க பரிந்துரை செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

முழு மனுவைப் பார்க்க »

பக்கம் 5 of 8« முதல்...34567...கடைசி »