மனு எண்:


Key Pad Map

விசைப்பலகை உதவி

விசை தட்டச்சு உதவி

Custom Conversion

Convert “T” as “த்”

Convert “G” as “ங்”


Select Keyboard layout

ஆங்கிலம்

அஞ்சல்

தமிழ் 99

பாமினி

வானவில்

தமிழ் தட்டச்சு

ஆங்கிலத்தில் தட்டச்சிட F12 பட்டனை அழுத்தவும். மீண்டும் தமிழுக்கு மாற மறுமுறை F12 பட்டனை அழுத்தவும். நன்றி: தகடூர் தமிழ் மாற்றி

Comments are closed.