மனு எண்:

யு.டி.ஆர். 1391 பசலி ஆர்.எஸ்.எண்.397ஃ9, 7

அனுப்புநர் :
க. சந்திரசேகரன்
சர்வேயர், வலையங்குளம்
மதுரை தெற்கு
மதுரை

பெறுநர்:
உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

மதுரை மாவட்டம் வடக்கு தாலுகா 037 கண்ணனேந்தல் கிராமத்தில சர்வே எண்.33ஃ7. யுடிஆர் ாீசர்வே எண். 397ஃ7, 9 -க்கு அடங்கல் வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

One Response to “யு.டி.ஆர். 1391 பசலி ஆர்.எஸ்.எண்.397ஃ9, 7”

  1. tvmadmin says:

    மனுதாருக்கு அடங்கல் நகல் வழங்கப்பட்டுவிட்டதாக மதுரை வடக்கு வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திலிருந்து அறிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளது.