மனு எண்:

முதியொர் உதவி தொகை

அனுப்புநர்: ஆமினம்மல் ந்/ஒ குலம்கதர்
சின்னப சொம்பொஉன்ட்,
விளாச்சேரி கிராமம்,
திருப்பரங்குன்றம் ஊராட்சி ஒன்றியம்,
மதுரை மாவட்டம்.

பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

நான் மெர்குரிய விலசதில் வசிது வரிகிரென் நாம் ஆதரவட்ரு இருகிரென் எனகு முதியொர் உதவி தருமரு தால்மையுடன் கெட்டு கொல்கிரென்

One Response to “முதியொர் உதவி தொகை”

  1. tahsssmsmdu says:

    ந.க.எண்.9474 .2012.டி3 நாள்.23.9.2012

    மனுதாரருக்கு சொந்த வீடு உள்ளது மகன்கள் ஆதரவு உள்ளது
    உறவினர் ஆதரவு உள்ளது. எனவே மனு தள்ளுபடி.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.